สวัสดีครับ มารู้จัก อาจารย์เกรียงศักดิ์ กันครับ

นายเกรียงศักดิ์ นามโคตร ( อาจารย์ดอย )

มารู้จัก WAN กันให้มากขึ้นกว่าเดิมครับ

WAN (Wide Area Network) หรือ เครือข่ายบริเวณกว้างหรือระยะไกล เช่นการเชื่อมต่อ link ระหว่างจังหวัดกรุงเทพฯ ไปยังเชียงใหม่หรือภูเก็ต เป็นต้น
สิ่งที่แยกระหว่าง LAN และ WAN ที่ชัดเจนได้แก่
1) พื้นที่หรือภูมิศาสตร์ LAN จะถูกจำกัดอยู่ภายในตึกเดียวกันหรือภายในบริเวณพื้นที่เดียวกันเช่นภายในบริเวณโรงงาน ,โรงแรม, โรงเรียน หรือภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น เป็นต้น ส่วน WAN จะเป็นการเชื่อมต่อไปยังพื้นที่ภูมิศาสตร์ที่ไกลออกไป เช่นการเชื่อมต่อระหว่างจังหวัด หรือระหว่างประเทศ เป็นต้น จะเห็นว่าเป็นระยะไกลแน่นอน

Free Seminar "Jodoi Network & Security Day "

Free Seminar 15 March 2014 13.00 - 17.00
Jodoi Network & Security Day หัวข้อบรรยายดังนี้
12.30 - 13.00 - ลงทะเบียนเข้างาน
13.00 - 13.30 - IT Certifications in Thailand (Speaker: อาจารย์เกรียงศักดิ์ นามโคตร (อ.ดอย)บริษัท โจดอยไอทีแอนด์เซอร์วิส จำกัด )
13.30 - 14.30 - The Power of Integration: Netway 2-Factor Authentication & Cisco Infrastructure for High-Level Enterprise Security

มา Config PPP PAP และ PPP CHAP บน CISCO Router กันครับ

บทความนี้เพื่อสรุปให้ศิษย์ที่เรียนกับทางโจดอย เอาไว้ทบทวนนะครับ
PPP ( Point-to-Point Protocol ) สามารถใช้ในการขนส่ง packet ได้หลากหลาย protocol เช่น TCP/IP ,Novell IPX ,Apple Talk เป็นต้น และ PPP ยังสามารถใช้ได้ในการสื่อสารแบบ synchronous และ asynchronous ด้วย
PPP มีวิธีการพิสูจน์ผู้ใช้อีก 2 วิธี คือ PAP (Password Authentication Protocol) และ CHAP (Challenge-Hand-shake Authentication Protocol)
คุณสมบัติของ PAP (Password Authentication Protocol) มีดังนี้
- Two-way Handshake
- Password send in plaintext ( ไม่มีการเข้ารหัส Username และ Password )

จัดอบรมสัมมนา ระหว่าง CSIT และ บริษัท Jodoi

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน : หลักสูตรเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัตถุประสงค์การจัดอบรมสัมมนา :
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในด้านทักษะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2. เพื่อให้นักศึกษาได้สัมผัสกับเจ้าหน้าที่ในสายงาน และได้เข้าใจสายงานของตนเองมากขึ้น
3. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้นาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน
เป้าหมาย :
เป้าหมายเชิงคุณภาพ

มารู้จักและติดตั้งปรับแต่ง Secure Shell บน Linux และ CISCO Router กันครับ

Secure Shell (SSH) คือ Network Protocal ที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยช่องทางที่ปลอยภัย (Secure Channel) ระหว่างอุปกรณ์เครือข่ายสองตัว เช่น การ Remote จาก Notebook ไปยัง Linux Server หรืออุปกรณ์ Network ปลายทาง เช่น Router CISCO เป็นต้น ที่เราคุ้นเคยคือการ Remote ด้วย Telnet จาก Notebook ไปยังอุปกรณ์หรือ Server ต่างๆ ซึ่ง Secure Shell (SSH) นำมาแทนการ Telnet ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัย เนื่องจากการส่งข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบตัวอักษร (Plaintext) ที่มีการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) เพื่อให้ข้อมูลเป็นความลับและให้สามารถส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย Internet ได้อย่างสมบูรณ์ สามารถใช้งาน SSH

Jodoi Club Member

Jodoi Club Member
ดูรายละเอียด ได้ตาม link นะครับ

http://www.jodoi.org/Jodoi_member/index.html

ขอบคุณครับ

มาหัด Configuration Router CISCO ด้วย Command Line กันครับ

ในการที่เราจะเข้าไป Configuration Router Cisco ได้นั้น ต้องมีการต่อสาย Console ระหว่าง Router CISCO กับ PC หรือ Notebook ก่อน และเข้าผ่านโปรแกรม terminal เช่น hyper terminal หรือ putty เป็นต้น และ Set Speed Console เป็น 9600 เมื่อเข้าได้ ถ้าเป็น Router ตัวใหม่จะปรากฎข้อความตามด้านล่าง

--- System Configuration Dialog ---

IPv6 และการ Configuration Cisco Router

IPv6 หรือ Internet Protocol version 6 เป็น Internet Protocol ที่ใช้เพื่อทดแทน IPv4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงโครงสร้าง ของตัวProtocol ให้รองรับหมายเลขแอดเดรสจำนวนมาก และปรับปรุงคุณลักษณะอื่นๆ อีกหลายประการ ทั้งในแง่ของประสิทธิภาพ และความปลอดภัยรองรับระบบแอพพลิเคชั่น (application) ใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลแพ็กเก็ต (packet) ให้ดีขึ้น ทำให้สามารถตอบสนองต่อการขยายตัวและความต้องการใช้งานเทคโนโลยีบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในอนาคตได้เป็นอย่างดี

มาทำ Proxy Server ด้วย Squid ใช้กันดีกว่า

ก่อนที่จะมาทำ Proxy Server ใช้กัน เรามารู้จักกันก่อนดีกว่าว่า Proxy Server คืออะไร Proxy Server หรือ Web Proxy Server หรือ Web Cache Server ก็คือ Server ที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลต่างๆเช่น รูปภาพ จาก Web Site ที่ users หรือผู้ใช้บริการร้องขอ เมื่อมีการเพิ่ม Proxy Server เข้าไปในองค์กร และบังคับให้ User ทุกคนใช้งาน Internet ผ่าน Proxy Server Proxy Server จะเป็นตัว Update และเก็บข้อมูลหรือ file ที่ users อื่นเคยเรียกใช้มาแล้ว ทำให้ users ดึงข้อมูลหรือ file จาก Proxy Server ได้เลย ทำให้เข้า websites ต่างๆ ได้เร็วขึ้นนั่นเอง

Pages

Subscribe to www.jodoi.org RSS